top of page

Kalite Politikası

İnşaatın temel ilkesi; üstlendiği projeleri zamanında ve beklenen kalitede tamamlamaktır. Bunu gerçekleştirirken ;​ Projeden- ürüne, tekliften-teslime kadar tüm süreçlerimizi etkin ve verimli olarak yönetmek, Bir sonraki süreci müşterimiz kabul etmek, İşlem, devreye alma sürelerini azaltmak,Kaynaklarımızı (sermayemizi, makinelerimizi, malzemelerimizi, insan kaynaklarımızı, tasarımlarımızı ve bilgi birikimimizi) korumak, İşletmemizde iş güvenliğini, temizlik ve düzeni sağlamak, Sürekli gelişim ve iyileşmeyi sağlayarak, pazar payımızı arttırmak için çaba sarf etmek, yönetim kurulundan başlayarak tüm çalışanlarımızın benimsediği yöntem ve ilkeler olmaktadır.

Bölart faaliyetleri;​ Oluşturduğumuz yönetim sistemimizle, müşteri isteklerine uygun kalitedeki ürünü, rekabet edilebilir fiyatlarla, istenilen miktar ve zamanda sürekli olarak müşterilerine sunarak tercih edilen tedarikçi olmaya, Yüksek kalite düzeyi, ürün güvenilirliği ve sürekli gelişme ile maliyetleri düşürmeye ve verimliliği arttırmaya, En önemli yatırım olarak gördüğü insan kaynaklarının gelişimi için çaba harcamaya ve onlara daha iyi olanaklar sağlayarak tatminini sağlamaya, Tedarikçilerimizle iş ortaklığı bakış açısıyla işbirliği içinde olmaya ve onların gelişimi için çaba sağlamaya,
Üretimlerimizde çevreye zarar vermeyen hammaddeler kullanmaya ve atıklarımızı azaltarak, değerlendirerek çevre tatminini sağlamaya,

Modern Merdivenler

Çalışanlarımızın meslek hastalıklarına yakalanmasını, çalışanlarımızla beraber faaliyetlerimizden etkilenebilecek kişilerin yaralanmasını ve bu kişilerin sağlığına gelebilecek bütün olumsuz etkileri önlemeye, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamaya, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izlemeye, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermeye, Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymaya yöneliktir.

Modern mimari

Ülkemizin önde gelen grup şirketlerinden biri olarak; tüm süreçlerimizde, çalışanlarımızın, tedarikçi ve alt işveren çalışanlarının, müşteri ve misafirlerimizin, ziyaretçi ve faaliyetlerimizden etkilenen diğer insanların iş sağlığı ve güvenliğini tesis etmek öncelikli hedefimizdir. ​ Bu hedefe ulaşmak için Şirketimiz;​ İş sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili tüm kanun, mevzuat ve standartlara bağlı kalmayı, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün benimsenmesi için gerekli eğitimi faaliyetleri içinde olmayı, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini sürekli takip ve kontrol etmeyi, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarını en düşük seviyeye indirmeyi, Koruyucu önlemleri alırken en son teknolojiyi kullanmayı, İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Bölart olarak ; öncelikle sürdürülebilir bir çevre anlayışı ve çevresel etkilerin bilincinde bir yönetim ile; doğanın korunması ve sürekli iyileştirilmesinde aktif rol üstlenerek çalışmak ana hedef ve ilkelerimizdendir. Bu düşünceden hareketle;​ İlgili tüm kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uymayı, Çalışmalarımızda, çevresel etkileri en aza indirmeyi, Doğal kaynakları korumayı, Enerji verimliliğini de düşünerek hareket etmeyi, Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamayı, Çevreye saygılı ve duyarlı davranmayı taahhüt ederiz.

bottom of page